2022 hirvimaksu maksetaan suoraan seuran tilille. Seuran tilinumero FI66 5741 5340 0009 10.

Jokainen maksaa omalla viitenumerollaan jonka saat edellisen vuoden hirvijohtajalta tai Hannu Puiravalta. Maksu ja eräpäivä päätetään kesäkokouksessa. Hirvijaoksen kokous 1.9. klo 18.00 Reposelässä.

KIIMINGIN ERÄMIEHET RY:N HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ 2021

YLEISTÄ

  • Hirvenmetsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
  • Seuran hirvenmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan seuran kesäkokouksessa tai kesäkokouksen valtuuttamana hirvijaoston kokouksessa.
  • Hirvenmetsästykseen osallistumaan oikeutettuja ovat seuran jäsenet, jotka ilmoittautuvat heinäkuun loppuun mennessä hirviseurueiden johtajille, seuran puheenjohtajalle tai seuran sihteerille. Seuran kesäkokouksessa hyväksytään metsästykseen osallistujat ja suoritetaan hirvenmetsästyksen osallistumismaksu.
  • Jokaisella metsästykseen ampujana osallistuvalla on velvollisuus hankkia riittävä ampumataito ja osallistua vuosittain kahteen (2) harjoittelukertaan ampumaradalla. Toinen harjoituskerta voi olla merkkiammunta.
  • Hirvenmetsästykseen seurueet valitsevat metsästyksen johtajan ja riittävän määrän varajohtajia. Metsästyksen johtajat vahvistetaan hirvijaoston kokouksessa.
  • Hirviseurueeseen liittynyt jäsen on velvollinen osallistumaan hirvenmetsästykseen ns. yleisinä metsästyspäivinä viikonloppuisin (la-su). Poissaolosta tulee ilmoittaa metsästyksen johtajalle. Seurue ja sen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin, kuten riistanhoitotyöhön, Reposelän lahtivajan puhtaanapitoon ja hoitoon sekä seuran peijaisjärjestelyihin. Seurue valitsee keskuudestaan henkilöt peijaistoimikuntaan.

SAALIIN JAKO

  • Kaadetun hirven nahka kuuluu seuralle ja se toimiteteen ohjeiden mukaisesti sovittiin paikkaan.
  • Kaadetun hirven pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat metsästysperinteen mukaisesti hirven kaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden osuudesta sovitaan erikseen metsästyksen suunnittelupalaverissa.
  • Lihanjako tapahtuu seurueen jäsenten kesken tasaosuuksin. Osuudet arvotaan jakotilanteessa.
  • Mikäli jäsen ei osallistu viikonloppujahtiin tai ei korvaa arkipyynnillä osallistumistaan tai todista poissaolon perusteluina sairautta tai työestettä, jäsen ei osallistu viikonloppuna saalistettuun lihan jakoon, jos paikallaolevista jäsenistä jollain on lihaosuus saamatta.

METSÄSTYSTAPAHTUMA

  • Kiimingin Erämiehet Ry:n hirviseurueilla on sovitut hirvenmetsästysalueet, joissa pyynti suoritetaan. Seurueiden tulee edistää metsästysvuokrasopimusten tekemistä ko. alueilla ja noudattaa maanomistajien kanssa sovittuja menettelyjä.
  • Metsästyskoiran siirryttyä toisen seurueen alueelle tulee metsästysvuorossa olevan johtajan sopia toisen seurueen metsästysjohtajan kanssa jatkomenettelystä ja turvallisuustoimista.
  • Seura voi järjestää metsästysjahteja vieraille.
  • Vieraiden hirvikoirien käytöstä seurueen apuna tulee sopia seurueen läsnä olevien jäsenten kesken ja päätös tulee olla kaikkien läsnä olevien seurueen jäsenten hyväksymä.

Hirvenmetsästyssäännöt 2022 vahvistettiin 9.8.2022 seuran kesäkokouksessa.